TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA THEO CTGDPT 2018 ĐỐI VỚI LỚP 1

       Thực hiện công văn số 140/SGDĐT- GDTH ngày 25/02/2021 của Sở Giáo dục-Đào tạo về việc tổng kết triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1; thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiền Hải. Ngày 14/4/2021 Trường Tiểu học Nam Hải tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa theo sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 để đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện, những kết quả đã đạt được, những hạn chế nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phát hiện những phương pháp mới, cách làm hay; qua đó trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các giải pháp về tổ chức hoạt động dạy học, việc tích hợp các nội dung giảng dạy, sự chủ động của giáo viên trong việc chọn lựa hoạt động phù hợp với từng đối tượng học sinh, đề xuất những giải pháp, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.   

         Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tổng kết:

Bài viết liên quan