Thông báo 136/TB - GD&ĐT ngày 21/02/2020 của Sở GD&ĐT Thái Bình về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thông báo 136/TB - GD&ĐT ngày 21/02/2020  của Sở GD&ĐT Thái Bình về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19