Kế hoạch đón học sinh đi học trở lại

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện công văn số 334/ PGD&ĐT ngày 20/4/2020 của phòng giáo dục và đào tạo Tiền Hải về việc đón học sinh đi học trở lai và công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn trường học nhà trường triển khai một số nội dung như sau:.

Bài viết liên quan